Plan zajęć na lato 2019

Grafik zajęć

Wtorek 18.30-20.00
(Joga)

Cennik

4 zajęcia – 80 zł
6 zajęć – 110 zł
pojedyncze zajęcia – 25 zł

Lokalizacja

Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 14
Stowarzyszenie Chopin

* Istnieje możliwość zapisania się na zajęcia indywidualne.

Regulamin zajęć

 1. Przestrzeganie oraz znajomość regulaminu obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w zajęciach oraz warsztatach.
 2. Uczestnikiem zajęć jogi może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w zajęciach, za zgodą rodzica lub opiekuna.
 3. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy, przeciwwskazania lekarskie, a także trwającą menstruację należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować nauczycielowi.
 4. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.
 5. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 6. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt. 6), jest mowa o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach LUB które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 7. Nie należy spóźniać się na zajęcia.
 8. Telefony komórkowe powinny być wyciszone z wyłączonym trybem wibracyjnym.
 9. Praktykę asan wykonujemy z pustym żołądkiem (ok. 2h po posiłku).
 10. Jogę ćwiczymy boso, bez skarpet, w wygodnym, niekrępującym ruchu stroju.
 11. W trakcie zajęć unikamy rozmów.
 12. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do słuchania poleceń osoby prowadzącej, używania sprzętu (maty, kostki, paski, koce) zgodnie z instrukcjami.
 13. Uczestnicy nie mogą pomagać sobie nawzajem bez zezwolenia i instrukcji osoby prowadzącej.
 14. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
 15. Karnety są imienne, obowiązują przez okres 1 miesiąca kalendarzowego, a niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc (wyjątek to nieprzewidziane wypadki losowe)
 16. Prowadzący zajęcie nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie szkoły. Rzeczy wartościowe (telefon, portfel, biżuteria) proszę zabrać na salę.
 17. Osoba prowadząca nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o jej rady i instrukcje. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i  instrukcji osoby prowadzącej może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Facebook User Timeline

Close